Promo 1Promo 2

متراژ واقعی = (طول دیوارها x ارتفاع دیوارها) - (درب ها + پنجره ها)

 
 

درب

 
 
 

پنجره