مواد کمکی

2 مورد

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست
  1. سفیدکننده الیاف پنبه سیس آرنگ

  2. نفوذ دهنده سیس آرنگ

2 مورد

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست